Regler for fiskeri i Vandværkssøen:

Stk. 14: Bestemmelser for fiskeri i Vandværkssøen:

 

                                               

 

 

1: Kun Lystfiskerforeningens medlemmer har tilladelse til fiskeri i søen.

 

2: Fiskeriet må kun foregå fra søens bred og der må ikke udsættes båd i søen.

 

 3: Under færdsel på arealet langs søens bred, må ingen forrette nødtørft af nogen art, ligesom enhver forurening af vand eller bredder eller henkastning af affald i vand og på bredder er forbudt.

 

4: Når søen er islagt, må færdsel på søen ikke finde sted.

 

5: Hunde må kun medtages langs søens bred, når de føres i snor.

 

6: Badning i søen er ikke tilladt.

 

7: De direktiver, der måtte blive givet af den af foreningens bestyrelse udpegede tilsynsførende, skal ubetinget efterkommes.

 

 8: Parkering må ikke ske ved søen, men skal foregå på de nærliggende P-pladser i skoven.

 

9: Der må højst hjembringes 2 stk. fisk pr. person pr. fiskedag.

 

NB: I søen findes der karper. Disse skal ved evt. fangst genudsættes da de er udsat for at forhindre tilgroning af søen.

 

10: Mindstemålet er 30 cm.

 

11: Ingen vegetation må beskadiges.

 

12: Der må ikke foregå færdsel af nogen art i en afstand på 10 meter på begge sider af tilløbsbækkene i søens vestre bred.

 

13: Søen er fredet fra den 18. august til konkurrencedagen kl. 10,00. I tilfælde af, at konkurrencedagen ikke afholdes, ophæves fredningen fra den 18. august til konkurrence dagen.

 

 

Således vedtaget på den ekstra ordinære generalforsamling i Sæby den 13. december og i Frederikshavn den 17. december 2007.

Tilbage

 

 

Copyright. Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Husk at også elektronisk information er beskyttet af ophavsrettigheder

Webmaster  Palle Hansen